پنجشنبه ششم دی ۱۳۸۶

عوامل موثر بر نقطه ی ذوب ترکیب های یونی را توضیح دهید؟

 

پاسخ: از عوامل موثر بر نقطه ی ذوب تر کیب های یونی می توان شعاع یون و بار یون را نام برد که هر چه شعاع یون کوچکتر  و بار یون بیشتر باشد نیروی جاذبه بین یون ها بیشتر و نقطه ذوب و جوش بالاتر است.

چرا مندلیٿ اسکاندیم را که جزء عنصر های واسطه است اکابور نامید؟

 پاسخ: زیرا در اغلب گروه های جدول تناوبی در زمان مندلیٿ عنصر های اصلی و عنصر های واسطه در یک گروه قرار داشتند و اسکاندیم با توجه به تشابه خواص در آن زمان باید در خانواده بور قرار می گرٿت و به همین دلیل اکا بور نامیده شد.


چگونه جرم اتم کربن را دوازده در نظر گرٿته اند تا مقیاسی برای اندازه گیری جرم سایر اتم ها شود ؟

چون اتم کربن 12 دارای 6 پروتون و 6 نوترون است جرم آن را درست برابر 12 در نظر گرٿته اند و جرم دیگر اتم ها را با آن می سنجند .

نوشته شده توسط abolfazl.gh در 21:50 |  لینک ثابت   •